شیمی پیام نور
تا هست جهان شور محرم باقیسیت / این جلوه جان در همه عالم باقیست از ناله نینوای یاران حسین / همواره به لب زمزمه غم باقیست            

تسلیت محرم

پنجشنبه 16 آبان 1392

تا هست جهان شور محرم باقیسیت / این جلوه جان در همه عالم باقیست

از ناله نینوای یاران حسین / همواره به لب زمزمه غم باقیست