شیمی پیام نور
اخبارآزمايشگاه: *قابل توجه دانشجويان ورودي 89وماقبل:باتوجه به اينكه درترم آينده طبق برنامه 9ترمه تنها دروس زوج ارائه مي شود،لذادانشجوياني كه متقاضي ارائه دروس ترم 5،7و9هستند،جهت تكميل فرم پيش ثبت نام

اخبارآزمايشگاه

دوشنبه 14 آذر 1390

اخبارآزمايشگاه:

*قابل توجه دانشجويان ورودي 89وماقبل:باتوجه به اينكه درترم آينده طبق برنامه 9ترمه تنها دروس زوج ارائه مي شود،لذادانشجوياني كه متقاضي ارائه دروس ترم 5،7و9هستند،جهت تكميل فرم پيش ثبت نام به دفترآزمايشگاه شيمي مراجعه نمايند.حداكثرمهلت تا13آذر.

*امتحان میان ترم آزمايشگاه شيمي معدني2: چهارشنبه 16/9/90.

*امتحان ميان ترم تجزيه 2وامتحان ترم آزمايشگاه تجزيه 2: يكشنبه 20/9/ 90 ساعت13.

*امتحان ميان ترم آلي 3:سه شنبه 22/9/90 ساعت 13.

*اصلاحيه جزوه معادلات ديفرانسيل دردفترآزمايشگاه شيمي.