شیمی پیام نور
C2H5OH  + O2                          2 CO2 + H2O

دستمال شعله آور

شنبه 28 اردیبهشت 1392

C2H5OH  + O2                          2 CO2 + H2O

 

حدود 75 میلی لیتر از یک محلول 50:50 آب- اتانول را در یک بشر 250 میلی لیتری بریزید.

 یک دستمال کتانی (نخی) را در آن قرار دهید تا محلول را خوب جذب کند . دستمال را با یک انبر دسته بلند بگیرید و آتش بزنید چراغ ها را خاموش کنید واجازه دهید دستمال تا حدود 30 ثانیه بسوزد شعله را خاموش کنید. دستمال نسوخته و سالم مانده است.