شیمی پیام نور
جامع ترین بانک اطلاعاتی بیش از 9000 داروی ژنریک شیمیایی جامع ترین نرم افزار بانک اطلاعاتی بیش از 9000 داروی ژنریک شیمیایی12 آیتم مجزا برای هر داروقابلیت جستجو برای هر 12 آیتممحیط دو زبانه فارسی و لات